motywacja do pracy

Chęć bycia handlowcem, wiedza i przekonanie o własnych umiejętnoś- ciach oraz świadoma de- cyzja to najlepszy spo- sób traktowania profesji handlowca jako pasji ży- ciowej.

style zachowań klientów

Znajomość stylów za- chowań klientów to bez- cenna wiedza o ich po- trzebach, motywacji do zakupów, sposobach do- konywania wyborów i podejmowania decyzji.

prezentacja korzyści

Efektywnie przeprowa- dzona prezentacja po- zostawia w umyśle kli- enta chęć zakupu pro- duktu, którego używanie przyniesie mu korzyści.

negocjacje handlowe

Skuteczne negocjacje to też korzyść w postaci satysfakcji z osiągnięcia lepszych warunków tran- sakcji niż uprzednio ofe- rowane.TO, CO RÓŻNI STRATEGIĘ SPRZEDAŻY AGREEMENT® OD INNYCH

Agreement® to autorski system sprzedaży skupiony na budowaniu długofalowej współpracy z klientem i osiąganiu wyznaczonych celów sprzedaży. Związek pomiędzy świadomą i motywującą do działania decyzją o byciu uczciwym handlowcem a sukcesem w sprzedaży nastawionej na pomoc klientowi jest główną relacją w 12 krokach procesu sprzedaży®. Ta decyzja to olbrzymia różnica. Różnica na miarę wzrostu sprzedaży i sukcesu firmy.

 

książka

AKTUALNIE NA RYNKU WYDAWNICZYM

zdaniem eksperta

Już teraz dzielimy się z Tobą naszą wiedzą z psychologii zachowań klientów oraz 20-letnim  doświadczeniem w skutecznej i długofalowej sprzedaży.

 

 

Więcej

Polecamy

rmi